نرسو(چینی لورین )

14 محصول وجود دارد
بشقاب پلوخوری طرح نرسو
456,000تومان
دیس بزرگ نرسو
289,000تومان
دیس کباب نرسو
215,000تومان
سرویس 12 پارچه طرح نرسو
550,000تومان
سرویس 17پارچه طرح نرسو
875,000تومان
ظرف سس خوری طرح نرسو
70,000تومان
قندان  نرسو
85,000تومان
قوری طرح نرسو
180,000تومان
کاسه آبگوشت لورین نرسو
500,000تومان
کاسه سالاد نرسو
200,000تومان