متفرقه

اردوخوری برگ سه خانه
442,000تومان
اردوخوری رویال سه خانه
416,000تومان
اردوخوری شایلی
546,000تومان
اردوخوری قلب چهارتایی
517,000تومان
بشقاب  پلو فلورا قرمز
120,000تومان
بشقاب  پلو هگل نارنجی
1,000,000تومان