ظروف فله

61 محصول وجود دارد
بشقاب خورش خوری
138,000تومان
بشقاب خورش خوری
162,000تومان
بشقاب خورش خوری
214,000تومان
بشقاب پلوخوری
268,000تومان
بشقاب پلوخوری
162,000تومان
دیس بزرگ
88,000تومان
دیس بزرگ
54,000تومان
دیس کوچک
42,000تومان
سس خوری
46,000تومان
سوپ خوری
260,000تومان
سوپ خوری
290,000تومان
سوپ خوری
108,000تومان