همکاری با ارگان ها

زین کالا دارای آمادگی کامل جهت عقد قرارداد همکاری با کلیه ارگان ها و شرکت های دولتی و خصوصی درزمینه  تامین هدایا جهت پرسنل مربوطه  , با تخفیفات ویژه به مناسبت اعیاد و ... در تمام ایام سال میباشد.