لمونژ

تابه بیضی موج کوچک
111,000تومان
تابه بیضی کارمن بزرگ
145,000تومان
تابه بیضی کارمن کوچک
120,000تومان
تابه سزار بیضی بزرگ
170,000تومان
تابه لوزی کوچک لمون
80,000تومان
تابه مستطیل ریوان کوچک
157,000تومان
دیس بیضی ریوان بزرگ
140,000تومان
دیس بیضی ریوان کوچک
110,000تومان
دیس بیضی کارمن کوچک
99,000تومان
دیس شیرینی بزرگ
110,000تومان
کاسه انگشتی متوسط لمون
180,000تومان
کاسه انگشتی کوچک لمون
63,000تومان
کاسه وانیلی کوچک
179,000تومان