چینی تقدیس

آرمیتاژ پیش دستی
285,000تومان
دیس بزرگ
250,000تومان
دیس کوچک آشیان
220,000تومان